top of page

Výchovný poradce a Metodik prevence

Mgr. hana reitzová, DiS.

výchovná poradkyně 

412 384 951

774 154 577

Mgr. Žaneta Sykáčková

metodička prevence 

412 331 418

778 421 566

bottom of page