top of page

1. NÁZEV

Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace

zs jirikov logo.png

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 • Zřizovací listina

 • Právní forma: příspěvková organizace Města Jiříkov

 • Právní forma zřizovatele: město, IČ 00261424

 • Základní škola je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení. Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.

 • Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 • ředitelka

              > učitelky pověřené řízením 1. a 2. stupně

                         > pedagogičtí pracovníci

                         > asistentky pedagoga

                         > vychovatelky ve školní družině

              > účetní, pověřenec v rámci GDPR (externí spolupracovníci)

              > hospodářka

              > školníci

                         > uklízečky

              > vedoucí školní jídelny

                        > kuchařky

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

     Základní škola Jiříkov, okres Děčín, příspěvková organizace Moskevská 740 407 53 Jiříkov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

    Základní škola Jiříkov, okres Děčín, příspěvková organizace Moskevská 740 407 53 Jiříkov

4.3 Úřední hodiny

    Provozní doba: 6:00 hod. – 16:00 hod. Úřední hodiny ředitelky: návštěvy dle telefonické domluvy

4.4 Telefonní čísla

 • Ředitelka školy: +420 605 873 178

 • Učitelka pověřená řízením 1. stupně

 • Učitelka pověřená řízením 2. stupně

 • Hospodářka

 • Školní jídelna

 • Školní družina 1. oddělení

 • Školní družina 2. oddělení

4.5 Čísla faxu ---

4.6 Adresa internetové stránky

    http://www.zsjirikov.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

    e-mail: zsjirikov@zsjirikov.cz, ISDS: b5zmnbp

4.8 Další elektronické adresy

    e-mail: kubesova.miroslava@email.cz

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

    číslo účtu: 0925780379/0800

6. IČ

    IČ: 706 98 490

7. DIČ

    Nejsme plátci daně

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní řád – jeho součástí je Řád školní jídelny, Řád školní družiny

 • Plán výchovného poradce

 • Plán metodika prevence

 • Hlavní úkoly

8.2 Rozpočet

Dokumenty tykající se rozpočtu jsou na následující internetové adrese: https://www.mesto-jirikov.cz/cz/mesto-prispevkove-organizace-hospodareni-prispevkovych-organizaci.html

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

a) osobně na adrese Základní škola Jiříkov, Moskevská 740, 407 53 Jiříkov

b) telefonicky na čísle: +420 605 873 178

c) písemně elektronicky na adresu e-podatelny: e-mail: zsjirikov@zsjirikov.cz, ISDS: b5zmnbp

d) písemně poštou na adresu Základní škola Jiříkov, okres Děčín, Moskevská 740, 407 53 Jiříkov

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

a) osobně na adrese Základní škola Jiříkov, Moskevská 740, 407 53 Jiříkov

b) telefonicky na čísle: +420 605 873 178

c) písemně elektronicky na adresu e-podatelny: e-mail: zsjirikov@zsjirikov.cz, ISDS: b5zmnbp

d) písemně poštou na adresu Základní škola Jiříkov, okres Děčín, Moskevská 740, 407 53 Jiříkov

Formáty souborů přijímaných na elektronické adrese podatelny:

 • PDF (Portable Document Format), verze 1.7 a vyšší,

 • Odt (Open Document Text),

 • Ods (Open Document Spreadsheet),

 • Odp (Open Document Presentation),

 • Txt (prostý text),

 • Doc/docx (MS Word Document),

 • Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),

 • Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),

 • Jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

a) osobně na adrese Základní škola Jiříkov, Moskevská 740, 407 53 Jiříkov

b) telefonicky na čísle: +420 605 873 178

c) písemně elektronicky na adresu e-podatelny: e-mail: zsjirikov@zsjirikov.cz, ISDS: b5zmnbp

d) písemně poštou na adresu Základní škola Jiříkov, okres Děčín, Moskevská 740, 407 53 Jiříkov

12. FORMULÁŘE

https://www.zsjirikov.cz/zadosti-ke-stazeni

13. POPISY POSTUPŮ

- návody pro řešení životních situací

Stránky Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/rodic

Stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Portál veřejné správy ČR: http://portal.gov.cz - sekce ŽIVOTNÍ SITUACE

14. PŘEDPISY

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů · Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů

 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 • Vyhlášky MŠMT - https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky · www.rvp.cz

14.2 Vydané právní předpisy Směrnice školy

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Opis vysvědčení… 100,- Kč Výpis z vysvědčení…. 100,- Kč

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

https://www.zsjirikov.cz/vyrocni-zpravy

bottom of page